nahoru

Náležitosti zmenky

Jedná sa o presne daný obsah zmenky. Ide o povinné údaje, ktoré musí byť na zmenke uvedené, aby mohla byť braná ako cenný papier.

OnlineŽiadosť > Články > Náležitosti zmenky

Forma zmenky

Pri zmenkách absolútne nezáleží na forme, alebo v skutočnom stave zmenky. Často sa uvádza príklad, že aj zmenka so zákonnými náležitosťami napísaná na obrúsku je platná a vyplýva z nej záväzok a odpovedajúca pohľadávka.

Na zmenke teda musí byť nasledujúce údaje:

  • označenie, že ide o zmenku (doslovné označenie v texte listiny)
  • príkaz zaplatiť danú finančnú sumu (bez ďalších podmienok)
  • meno a adresa toho, kto má zmenku zaplatiť
  • informácie o splatnosti
  • informácie o mieste zaplatení
  • meno veriteľa, teda toho, ktorému má byť zaplatené
  • dátum a miesto vystavenia zmenky
  • podpis vystaviteľa zmenky

Čiastka slovami

Zvyčajne sa navyše odporúča sumu, ktorá je predmetom zmenky, písať číslicou aj slovami, aby sa predchádzalo dodatočnému dopísaniu ďalších číslic, ktoré by zmenku podstatne navýšili bez vedomia dlžníka. Náležitosti vlastné a cudzie zmenky sú prakticky totožné, s výnimkou u vlastné zmenky nie je nutné uvádzať, kto danú zmenku zaplatí, pretože je to vždy vystaviteľ zmenky. Dôležité je si uvedomiť, že majiteľ zmenky nemá právny nárok požadovať od dlžníka čiastku pred dátumom splatnosti, ale nie je ani povinný túto platbu pred dátumom splatnosti prijať.

Formálna správnosť

Ďalšou nevyhnutnosťou je, aby bola zmenka v úplnom formálnom poriadku. Keďže každá chýbajúca náležitosť na zmenke z nej robí púhy bezcenný zdrap papiera. Preto je potrebné pri vypisovaní zmenky dbať všetkých zákonných požiadaviek a neodchyľovať sa od stanoveného obsahu viac ako je nutné.

23. 9. 2012

Posledné články: